Algemene voorwaarden

1. Annulering;

 • De huurder dient te annuleren per aangetekend schrijven. Als annuleringsdatum geldt de datum van terpostbezorging;
 • Bij annulering is de huurder verschuldigd:
 • – tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
  – vanaf 6 tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
  – vanaf 3 weken tot aanvang van de huurperiode :  75% van de huursom
  – vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom
 • Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper resulteert niet in restitutie van (een gedeelte van) de huursom;

2. Verplichtingen Old Volks;

Old Volks is verplicht het voertuig als volgt ter beschikking te stellen:

 • tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (APK);
 • in goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren, ook al waren gebreken verhuurder onbekend;
 • met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs;
 • met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het voertuig en toebehoren;
 • met veiligheidspakket: brandblusser, gevarendriehoek en veiligheidsvesten.

3. Verplichtingen huurder;

De huurder is verplicht:

 • de verschuldigde huur- respectievelijk annuleringssom voorafgaand aan het in gebruik nemen van het voertuig te voldoen, ook al gebruikt hij het voertuig niet of voor een kortere periode;
 • het voertuig en inventaris zorgvuldig, overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen;
 • de instructies van Old Volks op te volgen;
 • het voertuig niet aan derden in gebruik te geven of te verhuren;
 • zorg te dragen dat alleen hij of zij zelf of de genoemde gemachtigde tweede bestuurder de camper bestuurt, een ieder minimaal 3 jaar een geldig Nederlands rijbewijs bezit voor de categorie B en 25 jaar of ouder is, tenzij anders overeengekomen;
 • tijdens de huurperiode zorg te dragen voor vanzelfsprekende zaken zoals een juist oliepeil, de goede bandenspanning, juiste brandstof, etc.;
 • zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een reisverzekering.
 • zich bij het ophalen van het voertuig te legitimeren met een geldig NL-rijbewijs EN een paspoort of ID-kaart.

4. Tekortkoming;

 • Komt een der partijen zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet na, dan heeft de ander het recht het huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders, als de tekortkoming van een zeer bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is;
 • Er bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend (overmacht);
 • Bij ontbinding of respectievelijk gedeeltelijke ontbinding restitueert Old Voks de eventuele betaalde huur – en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk;
 • Brengt de huurder het voertuig later terug dan overeengekomen, dan heeft Old Volks recht op vergoeding door de huurder van de huursom per dag, vermeerderd met een boete van €100,- per dag dat het voertuig te laat binnen komt en vergoeding van verdere schade.

5. Kosten;

 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van het voertuig zoals brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de huurder;
 • De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van Old Volks;
 • De huurder dient zich te allen tijde met Old Volks in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten: tel. 0(031)6-11951791 of 0(031)345-643684;
 • Het op eigen beweging laten herstellen van defecten en/of gebreken, uitvoeren van reparaties, leidt nimmer tot vergoeding door Old Volks van de gemaakte kosten;
 • De, na verkregen toestemming van Old Volks, gemaakte reparatiekosten worden alleen door Old Volks vergoed, na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s en na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of onderdelen ontslaat Old Volks van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s, geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie;
 • Indien na terugstorting van de borgsom blijkt, dat in de huurperiode de desbetreffende huurder met het voertuig een verkeersovertreding heeft begaan, en daarvoor een boete moet betalen, dan stuurt Old Volks de huurder een factuur overeenkomstig de boete en vermeerderd met administratiekosten. De rekening dient binnen 14 dagen na datum terpostbezorging te worden voldaan op de in de factuur vermelde bankrekening.

6. Schade;

 • Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van het voertuig, inventaris en/of toebehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met Old Volks. Tel. 0(031)6-11951791 of 0(031)345-643684;
 • Huurder is verplicht het Bearlock versnellingsbakslot te gebruiken bij het verlaten van het voertuig. Bij verlies van het voertuig in combinatie met het niet kunnen overhandigen van de Bearlock-sleutel, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van het voertuig.
 • De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze gedekt zijn door de lopende verzekering van het voertuig;
 • Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder vallen te allen onder de aansprakelijkheid van de huurder en de kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder;
 • Indien inbeslagname plaatsvindt door een overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan Old Volks. De door Old Volks te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder;
 • Het eigen risico bedraagt € 1000,- per schade en kan bij de T2’s desgewenst worden verlaagd naar € 500,- tegen een eenmalige betaling van € 60,- vooraf. Het eigen risico voor de T1 is niet te verlagen;
 • Old Volks kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van het voertuig, technische mankementen en/of aanrijdingschade;
 • Indien blijkt dat het eigen risico niet toereikend is voor de betaling van schade, kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan de inventaris tijdens de huurperiode, welke buiten de verzekering vallen, wordt het resterende bedrag in rekening van de huurder gebracht, tenzij deze schade niet aan de huurder aan te rekenen is;
 • Gezien de hoogte van de voertuigen, is het verboden om zich met het voertuig in parkeergarages te bevinden;
 • Alle schades die buiten de dekking van de verzekering vallen, zullen door Old Volks getaxeerd worden, rekening houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend.

7. Definitief;

De boeking is pas definitief na de vereiste betaling conform het boekingsformulier. Door middel van deze betaling verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Old Volks en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen al dan niet te hebben gedownload via de website www.oldvolks.nl ;

8. Betalingen;

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden of overhandigde nota. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:

 • binnen 14 dagen na boeking een aanbetaling van 10% van de totale huursom of anders een minimumbedrag van €100,- via Rabobank Vijfheerenlanden, rekening nr: NL 80 RABO 0127 7761 33 t.n.v. Old Volks;
 • het restant van de huursom dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode op het bankrekeningnummer van Old Volks betaald te zijn. Old Volks dient minimaal 2Hwet dagen voor vertrek over de waarborgsom te beschikken. Op het moment dat het voertuig in dezelfde staat wordt ingeleverd, als waarin deze is meegenomen, dan wordt de borg nog dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag teruggestort. Bij geconstateerde afwijkingen wordt de borg na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen zo snel mogelijk na terugkomst overgemaakt op de bank- of girorekening van de huurder;
 • indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan Old Volks besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke – of buitengerechtelijke kosten) alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder. Old Volks behoudt te allen tijde het recht om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter;
 • indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen drie weken voor de vertrekdatum dient de huurder de huursom per direct te betalen. De betaling dient in dit geval te worden voldaan binnen 1 week na boeking indien de tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk.

9. Algemeen;

 • Afwijkingen van het huurcontract en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door Old Volks en de huurder zijn overeengekomen;
 • Het huren van een voertuig kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen;
 • Het door de huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder ondertekende huurcontract en de algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder;
 • Old Volks is te allen tijden gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden;
 • Het is verboden te roken in het voertuig;
 • Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in het voertuig.

10. Schoonmaken;

 • Het voertuig wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:
  – buitenzijde en binnenzijde schoon;
  – volle brandstoftank.
 • Het voertuig dient door de huurder in “een normaal gebruikte staat” te worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is, gelden de volgende kosten:
  –  buitenzijde niet schoon € 35,-
  – binnenzijde niet schoon € 25,-
  – rookvrij/geurvrij maken € 100,-
 • Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening worden gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van de bij uitgifte voor akkoord getekende checklist.

 

Terug