Privacy statement

Privacy statement

Wij vinden uw privacy belangrijk. Uw gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door ons opgeslagen en verwerkt. In ons bedrijf zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  • Voor het beoordelen en accepteren van klanten en het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende producten en diensten van Old Volks of andere zaken die daar nauw mee samenhangen;
  • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de bewaarplicht van onze administratie.

Inlichtingen

Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op via email of stuur ons een schriftelijk verzoek per post.

Informatie aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van een bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering verzorgt). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Wijziging van het privacy statement

Old Volks kan het privacy statement wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om aan de AGV te blijven voldoen. Wij raden u aan om ons privacy statement regelmatig te raadplegen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Handelsmerken en logo’s

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Old Volks respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Old Volks of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

We hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, echter de juistheid van de aangeboden informatie kunnen wij niet garanderen. Wij behouden ons in deze dan ook alle rechten voor. Een ieder die gebruik maakt van de informatie die wordt aangeboden op deze website doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website is Old Volks op geen enkele wijze aansprakelijk. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo’s etc.) is eigendom van Old Volks. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.

websites van derden

Op deze website kunnen we verwijzen naar websites van derden. Old Volks draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het betekent niet dat Old Volks de website en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Cookies

Op www.oldvolks.nl gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De gegevens die wij hiermee verkrijgen worden niet met derden gedeeld.